НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
 РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рівне

Заява про внесення відомостей в ЄРАУ

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон) Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України (надалі - Порядок), затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17.12.2012 року.

За змістом пункту 3.4. Порядку адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно із п. 3.1. Порядку до ЄРАУ вносяться такі відомості про адвокатів: 

3.1.1. Прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 

3.1.2. Номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про його видачу (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України); 

3.1.3. Найменування і місцезнаходження організаційних форм адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 3.1.4. Адреси робочих місць адвоката (із зазначенням основної та/або додаткових адрес робочого місця), номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти; 

3.1.5. Інформація про зупинення, припинення або поновлення права на заняття адвокатською діяльністю (зазначається у хронологічній послідовності та не підлягає вилученню, крім випадків передбачених Законом). Інформація відносно дисциплінарної
відповідальності адвоката (вид дисциплінарного стягнення, строк застосування, підстава) у відповідному профайлі в Єдиному реєстрі адвокатів України обліковується в загальнодоступному вигляді протягом строку застосування дисциплінарного стягнення та 1 (один) рік після спливу його строку, за виключенням відомостей про позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, стан яких залишається незмінним. 

3.1.6. Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Ради адвокатів України або внесення яких вимагається командами програмного забезпечення бази даних ЄРАУ, в тому числі відмітки про сплату внесків та електронна адреса, електронний варіант фотокартки адвоката, інформація про підвищення кваліфікації, які є обов’язковими для внесення адміністраторами ЄРАУ.

3.1.7. За заявою адвоката до ЄРАУ можуть бути внесені відомості щодо: додаткових адрес робочих місць, засобів зв’язку; помічників/стажистів адвоката; загального стажу адвокатської діяльності (на підставі документів, що підтверджують такий стаж, у тому числі довідки з КДКА регіону щодо роботи в колегії адвокатів до 1993 року); займаної посади в органах адвокатського самоврядування; категорій ведення справ; нагород (почесних звань, відзнак тощо); адрес його офіційних сторінок в соціальних мережах; моделі та серійного номеру комп’ютерної техніки, що використовує адвокат; характеристик та відповідних серійних номерів носіїв інформації, які використовує адвокат в своїй діяльності; транспорту, який використовує адвокат; логотипу та/або найменування веб-сайту АО, АБ, в якому адвокат здійснює адвокатську діяльність тощо.

3.1.8. Інформація про щорічне підвищення кваліфікації адвокатів, що надається Вищою школою адвокатури. 

Відповідно до  п. 3.5. Порядку не пізніше ніж на третій день з дня отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат подає до відповідної ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про внесення відомостей до ЄРАУ, незалежно від того, яка рада адвокатів регіону видала таке свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а рада адвокатів регіону, до якої звернувся адвокат, згідно з п. 3.3. Порядку вносить до ЄРАУ відомості, зазначені у п. 3.1. цього Порядку, про такого адвоката. 

Пунктом 4.5. Порядку передбачено, що у випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов’язаний протягом трьох днів повідомити Раду адвокатів регіону про ці зміни, подавши відповідну заяву про внесення змін до ЄРАУ.

 

Зверніть увагу!!! У випадку особистого подання адвокатом заяви про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ, відповідно до п. 4.10. Порядку, до заяви додаються копії свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю та інших документів, що підтверджують відповідні зміни, а їх оригінали пред’являються посадовим особам рад адвокатів регіону для огляду

Згідно із п. 4.11. Порядку у випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового зв’язку, справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально і до заяви додаються нотаріально завірені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та інші документи, передбачені цим Порядком.